Fordi alting handler om relationer.

I nuet har vi hver vores erfaringer, historie og forestillinger om fremtiden. Gestaltarbejdet fokuserer på at øge opmærksomheden på, nærværet i og bevidstheden om, hvordan vi påvirkes af alle disse impulser, og hvordan vi kan skabe forudsætninger for autentiske relationer, frugtbar kommunikation og konstruktive reaktionsmønstre.

Uanset erhverv er evnen til  kontakt det afgørende for, om en relation er givende eller det modsatte. Det er indlysende, at mennesker med gode relationsevner styrker virksomhedens resultat, image og arbejdsmiljø på alle niveauer.

Relevante spørgsmål er fx:

  • Hvordan bidrager den enkelte til kvaliteten i mødet med en kollega, medarbejder, kunde, patient eller elev?
  • Hvad betyder relationer for menneskene på en arbejdsplads?
  • Hvordan kan den enkelte skabe mulighed for, at relationer opstår, vedligeholdes og udvikles?

Omdrejningspunkt: Kontaktkompetencerne

  • Gestalttankens arbejdsgrundlag er, at mennesket er en helhed, der består af krop, sjæl, tanker og følelser. Individet formes i relation til sine omgivelser, både socialt, psykisk, fysisk, seksuelt og åndeligt. Hver især er vi med­skabere af andres eksistens gennem vores måde at være og agere i verden på.
  • Gestaltmetodens perspektiv er relationelt. Spørgsmål som ’Hvem er jeg? Hvem vil jeg gerne være? Hvordan agerer jeg? Hvordan ønsker jeg at agere?’ løber som en rød tråd gennem tankesættet. Det relationelle perspektivs etiske grundlag bygger på, at mennesket som noget grundlæggende ønsker kontakt og vil gøre sit bedste for at føle sig betydningsfuld, at udvikle sig, realisere egne potentialer og indgå i fællesskaber på en konstruktiv måde.

Formål  og anvendelse

Gestaltuddannelsens formål er at sætte den studerende i stand til at skabe forudsætninger for åbne, tillidsfulde og meningsfulde møder mellem mennesker. Målet er et gøre det muligt for den enkelte at forstå forudsætningerne for egne og andres udvikling og potentialer – og at anvende metoder og kommunikation, der styrker denne udvikling. Udover kommunikation fokuserer uddannelsen derfor også på træning i konflikthåndtering og konstruktiv dialog, fx med arbejdsgrupper, kolleger,  ledere og med kunder, borgere, klienter eller patienter.

Den gestalttænkende står ved sig selv og kommunikerer tydeligt, autentisk og uden manipulation, sabotage og tankelæsning. Han siger, hvad han mener og mener dét, han siger. Det hæver kvalitet og klarhed i enhver kommunikation på ethvert niveau – i enhver sammenhæng.

Gestaltuddannelsen er velegnet til den, der  arbejder med HR, salg, kunder, forhandling, konsulentarbejde, ledelse eller projekter, der involverer kontakt med og samarbejde mellem mange forskellige mennesker.

Indhold og form

Den personlige udvikling er hjørnestenen i hele forløbet og er forudsætningen for, at deltageren tilegner sig og integrerer teori, metode og kompetencer.

Undervisningen tager i vidt omfang udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser, erfaringer, værdier, synspunkter og udfordringer og bruger dem til refleksion, undersøgelse og kobling mellem teori, praksis og metode. Herigennem opnår deltageren øget fokus på sig selv som instrument og kan i lyset heraf udvikle og optimere sin professionelle rolle og adfærd.

Gruppens processer er benzin til selvudviklingen – og omvendt. Gruppen muliggør autentiske møder, spejling i og af andre og træning i tydelig, kongruent kommunikation og konstruktiv feedback, både som giver og modtager. Alt sammen kompetencer, der vil gøre en forskel i alle deltagerens relationer – både på jobbet, i familien og i parforholdet.

Teoretisk og metodisk grundlag

  • Det teoretiske grundlag er eksistentialisme, dialogfilosofi, gestaltpsykologi, kropsbevidsthed, feltteori og fænomenologi.
  • Det metodiske grundlag er oplevelsesorienteret: først opleve, så forstå. Erfaringsmæssigt sikrer metoden optimal integration af teori og metode.

© Copyright 2021 - Nordisk Gestalt Institut ApS