Gestaltpraktikerforløbet

giver adgang til at læse videre til den to-årige overbygning, hvorfra du tager afgangseksamen som psykoterapeut. Det tager altså 2 x 2 år at blive psykoterapeut hos os.

Som gestaltpraktiker kan du praktisere gestalttanken i dit dagligliv og personlige / professionelle relationer.
Det betyder, at du har lært at være i god kontakt med dig selv, nuet og situationen og med andre.
Og at du kan være i balance, selv når følelserne i eller omkring dig er stærke.

Du bliver ikke en anden

…men du opnår fortrolighed med flere sider af dig selv, som du efterfølgende kan bruge. Og med øget kendskab til dig selv kan du hvile i at være den, du er. Du

  • møder dig selv på godt og ondt.  At leve gestaltisk betyder, at du kender og accepterer dig selv og kan være den, du er i alle livets sammenhænge. Gennem selvaccept bliver du både mere tydelig overfor omverdenen. Og mere rummelig over for den.
  • får styrket evnen til at kommunikere tydeligt. Og så bliver det ubesværet for dig som leder at gennemføre ansættelsesinterviews og medarbejdere, som behandler at kommunikere med dine patienter, klienter eller kunder og som underviser / pædagog at agere i forældresamtaler.
  • lærer at håndtere konflikter og vælge, om du vil gå ind i eller uden om dem på en ordentlig måde.
  • bliver i stand til at sige til og fra med respekt – både over for andre og over for dig selv. Med gestaltpraktikerens øvelse og indsigter bliver du en stærk og fleksibel partner, ven og forælder.
  • bliver trænet i personligt lederskab. Med gestaltpraktikerens kommunikations- og indlevelseskompetencer kan du  få sagt, hvad du vil sige uden at krænke eller tromle andre.

Trappen.GP

Faglige kompetencer

Gestaltpraktikerforløbet er  et kompetencegivende, personligt udviklingsforløb. Det kan udmærket stå alene, og samtidig er det en solid basis for at bygge fx en coach- eller mediatoruddannelse eller proceskonsulentuddannelse ovenpå.

  • Fagligt er det primære formål at fortroliggøre dig med gestaltterapiens teoretiske basisviden og via indsigt i egne dynamikker og kontaktmønstre give dig oplevelse af og forståelse for de valgmuligheder du har i dine mange forskellige relationer.
  • Personligt sigter forløbet på, at du udvikler kompetencer til at kunne relatere og navigere i sit eget liv.

Uddannelsen kan  afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve. Den giver adgang til fx den 2-årige overbygning, der leder frem til eksamen som psykoterapeut.

Struktur og tidsforbrug

Undervisningen indeholder på hvert år 5 x 4 modulers heldagsundervisning samt 4 smågruppeforløb.  De to år skal ideelt give rum og plads til at opdage og tage ejerskab for egne adfærdsmønstre og en grundlæggende forståelse for gestalttanken. Holdet mødes torsdag – søndag 9.30-18.00, søndag dog 9.30-ca. 16.00. Forløbet kan læses samtidig med heltidsbeskæftigelse og er planlagt to år frem, så det er muligt at tilrettelægge sin tid i forhold til uddannelsesweekends. Der er ikke undervisning i skoleferierne og på danske helligdage.

I studiehåndbogen  (bestil den her) findes en detaljeret beskrivelse af undervisningens omfang og en oversigt over det beregnede tidsforbrug.

Studiegrupper

Fra semesterstart inddeles holdet i to studiegrupper, der har flere formål: fx at træne personligt arbejde, øve terapeutisk praksis, diskutere problemstillinger, arbejde videre med emner fra institutundervisningen eller tage helt andre emner ind i gruppen. Studiegrupperne er en væsentlig del af det personlige udviklingsforløb, og gruppernes samvær og eventuelle konflikter vil i mange tilfælde udgøre råmateriale for undervisningen på institutmodulerne. Hver gruppe samles 4 gange årligt mellem to institutmoduler: typisk fredag aften til socialt samvær og derefter lørdag og søndag, hvor arbejdet ledes af en eller to co-terapeuter, som typisk vil være fjerdeårsstuderende.

Co-terapeuterne møder med et program, der er godkendt af en lærer på instituttet. Deres arbejde skal dels evalueres af familiegruppen, og de skal aflevere et fyldigt referat af forløbet og efterfølgende superviseres på forløbet. Normalt vil co-terapeuterne tage afsked med familiegruppen søndag ved frokosttid, sådan at gruppen får mulighed for at afslutte weekenden alene.

Litteratur

Gestaltpraktikeruddannelsen er oplevelsesorienteret. Lidt firkantet betyder det ”først opleve, siden forstå”, og den selvoplevede effekt går som en rød tråd gennem alt, hvad vi foretager os på NGI. I tilgift læser og gennemgår vi relevant litteratur, som integreres via undervisningen. Se litteraturlisten her (eller find den i menuen under Uddannelser)

Efter 2. år kan du indstille dig til en prøve i Gestaltterapiens historie og metoder. Den giver adgang til overbygningen, dvs. 3. og 4. år som er uddannelsen til praktiserende gestaltterapeut. Den studerende, der ønsker at fortsætte på overbygningen (eller blot er interesseret i teorien bag praktikken) skal gennemsnitligt forvente at læse mellem 200-500 sider litteratur som forberedelse til hvert modul. Fremlæggelse af læst litteratur kan også indgå i undervisningen. Det kan være en rigtig god ide at nedsætte en læsegruppe med en eller to af de medstuderende.

 Undervisningen

På første år er din egen, personlige udvikling i fokus, og denne sættes samtidig i relation til den relevante teori og litteratur. Det personlige arbejde fylder meget, og her kan nævnes områder som kontaktstil, ansvarstagen, konfliktadfærd og proces. Både teoretisk og praktisk arbejdes med tidlige prægninger, roller og konstellationer i primærfamilien og familiesystemets påvirkning på individet. Andre emner kan være grundfølelser, krop, seksualitet, livskriser, sorg, tab og traumer, selvtillid og selvværd, kommunikation, assertion, misbrug og medmisbrug  – alt på gestaltisk grundlag.

Læreren underviser efter rammeplaner, som i overordnet form ligger tilgængelige i de studerendes grupperum på nettet. Her kan kan du  orientere dig om modulets forløb, indhold, tilhørende teori, litteratur og eventuelle særlige arrangementer. Lærerbesætning, opgaveskrivning etc. vil fremgå af holdets eget læseplan (skema), som også ligger tilgængeligt .

Rammeplanerne skal opfylde de fastlagte formål. Ethvert hold er har forskellig dynamik og forskellige behov, og lærerne kan i et vist omfang tilpasse undervisningen, men modulets indhold må  ikke afvige i væsentlig grad fra rammeplanen. Større ændringer skal godkendes af instituttets faglige leder.

Mange moduler er besat med to undervisere og en co-terapeut, dvs. en studerende fra overbygningen, hvis træning i terapeutisk gruppedynamisk arbejde er en del af overbygningens uddannelseskrav.

Første år

Hele første år er fritaget for eksamen og opgaveskrivning, fordi formålet med dette år er at hver studerende opdager og møder sig selv gennem gruppesamvær, øvelser, selvrefleksion og teori. Teorien inkorporeres i modulerne, sådan at den studerende møder integration af teori og metode efter konceptet “Først opleve – så forstå.”

Andet år

På andet år introduceres gestaltisk samtaletræning med det formål, at den studerende erfarer, at enhver kontakt eller dialog kan være gestaltisk. Den egentlige terapeuttræning introduceres og intensiveres langsomt, og arbejdet på modulerne vender sig i højere grad mod gruppen og den rolle, den enkelte tager eller udlever i gruppen – alt sammen for vedblivende at afdække den enkeltes adfærdsmønstre og give mulighed for at ændre dem, hvis det er relevant.

Holdsammensætning

Den ideelle holdstørrelse ligger mellem 10 og 14 studerende, som erfaringsmæssigt giver den bedste dynamik. Vi vægter kontrast og forskellighed i holdsammensætnigen, både med hensyn til alder, køn, civilstatus og beskæftigelse, og vi er glade for at kunne sige, at andelen af mandlige studerende er støt stigende.

En hel del af de studerende er mennesker, der i forvejen ”arbejder med mennesker” enten i privat eller offentligt regi. De er ofte socialrådgivere, psykologer, præster, læger, psykiatrisk plejepersonale, fysioterapeuter, sygeplejersker, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere og personaleledere. Mange studerende beklæder stillinger inden for områder som behandling, rådgivning, ledelse og undervisning og læser uddannelsen for at øge deres kompetencer i fx at mediere, gennemføre udviklingssamtaler eller lære at kunne formidle frit.

Kursusbeviser

Du binder dig kontraktuelt for et år ad gangen. Tager du eksamen efter 2. år, får du et kursusbevis som dokumentation for, at du er kvalificeret til optagelse på overbygningen. Tager du ét år, får du et kursusbevis, der dokumenterer din deltagelse.
Eksamen kan godt tages et år eller to efter afsluttet 2. år.

Efteruddannelse

Du kan læse videre på overbygningen og blive eksamineret psykoterapeut og derigennem kvalificere dig til jobs i fx rekruttering, undervisning, medarbejderudvikling og forhandling. Du kan også vælge en kortere overbygning eller efteruddannelser – fx coach, facilitator, supervisor, konfliktmægler og proceskonsulent.

Optagelseskrav

Du skal normalt være fyldt 28 år og gerne have noget livserfaring i bagagen. Gennemsnitsalderen er mellem 40 og 50, og vores ældste studerende er 69. Men alder har ikke altid noget med fødselsattesten at gøre , og egnethed i denne sammenhæng er et spørgsmål ikke blot om personlig modenhed, men også om talent, nysgerrighed og indlevelsesevne. Det er aldrig for sent (eller for tidligt!) at opdage gaven i at forstå sig selv og derigennem at forstå andre. Se nærmere om optagelseskrav og meritmuligheder i studiehåndbogen (bestil den her).

x

Loading Quotes...

© Copyright 2021 - Nordisk Gestalt Institut ApS